Vem ska bestämma?

Vi är många som valt någon annan än kommunen/landstinget att leverera tjänster till oss medborgare. Trots mitt engagemang som Moderat har jag ingen princip att det måste vara någon annan, en bra verksamhet är en bra verksamhet.

rott1
Men Socialdemokraterna ser alla privata utförare som ett rött skynke, som ska bort till varje pris. Det är inte så att privata utförare är dyrare eller sämre utan här handlare om ideologi. Staten, landsting och kommun ska ta hand om medborgarna från vaggan till graven. Det är en sorglig inställning 2016, man kunde hoppas att ett regeringsbärande parti kunde vara mer modernt.

Det är okej att bygga hus där omsorg bedrivs och tjäna pengar, det är okej att sälja mediciner och utrustning och tjäna pengar. Det är okej att skjutsa folk till och från sjukhus och tjäna pengar. Men vill några sjuksköterskor driva en enhet, så ska man nita dit dem.

Ilmar Reepalu,reepalu mannen som lät Malmö förfalla, har fått regeringens uppdrag att utreda frågan om vinster i välfärden. Beskedet som Ilmar kommer med är att vinsten ska begränsas till 7% av så kallat operativt kapital. Det är en helt annan definition än vad andra företag har, som oftast ställer det i relation till omsättning. I och med att välfärdsföretagens största tillgång är personal så har de oftast mycket lågt operativt kapital. Låt mig visa på en jämförelse.

Om vi pratar om ett företag i de övriga branscherna som gör 7% vinst på en omsättning 40 miljoner kronor och man har ett operativt kapital på 50 000 så blir vinsten 2.8 miljoner.

Om vi har ett företag i välfärdssektorn skulle motsvarande tillåtna vinst vara 3 500 kr. Även fast man höjer det operativa kapitalet till 500 000 kr, så blir vinsttaket 35 000 kr.

Socialdemokraternas förslag kommer att slå sönder hela denna bransch och hundratusentals medborgare kommer att drabbas.

 • Anser du att det är rätt att ditt barn måste byta förskola eller skola för att vi har en socialistisk politik i Sverige?
 • Anser du att det är rätt att din mamma ska behöva byta omsorgsboende bara för att vi har en socialistisk politik i Sverige?
 • Anser du det är rätt att du ska tvingas till landstingens primärvård, när du själv är nöjd med den du valt bara för att vi har en socialistisk regering?
 • Anser du att staten ska bestämma mer i ditt liv?
 • Anser du att staten ska tvinga personalen till ett begränsat antal arbetsgivare?
 • Anser du att staten ska ha rätten att förbjuda personal att starta egna företag?

Branscher som drabbas är i huvudsak kvinnodominerade. Är det den feministiska och jämställdhets strävande regeringens vilja att begränsa kvinnor i sin karriär? I deras val av arbetsgivare?

Anser du att staten borde ägna sig mer åt kvalité istället för av vinster? Är inte det viktigaste vad vi får för pengarna?

Här är en tydlig skillnad mellan borgerlig och socialistisk politik. Ta med dig det till kommande val.

Tokigt med tak

Ska Enkehb-entreöpings hyresbostäder (EHB) ensamt ta ansvar för kommunens etableringspolitik och riksdagens bosättningslag? Det blev beslutet igår, i kommunfullmäktiges ärende nr 14, Tillfällig ändring av ägardirektiven för EHB. I våra ordinarie ägardirektiv står det i paragraf 2 att EHB ska erbjuda, om kommunen begär det, upp till 5 % av nyuthyrningen per år till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få bostad på egen hand. Som en följd av den stora flyktingvågen och därmed kommunens åtagande att etablera 130 nyanlända för 2016 och 175 för 2107, överskred EHB redan kravet om 5% i koägardirektivet och önskade därför en tillfällig anpassning. Det finns en kö på ca 9 000 personer i bostadskön hos EHB. I det förslag som tjänstemännen skrev fram från början fanns en andra att-sats om att begränsa kommunens begäran om max 25%. Dvs 1 lägenhet till kommunen, 3 till kön osv. Det valde den styrande minoriteten att stryka, vilket gav konsekvensen att kommunen kan om det krävs, begära samtliga lägenheter som blir lediga. Självklart är det ingen som tror att det kommer att ske, men de har ändå öppnat för det. Efter ett antal diskussioner inom moderata KF-gruppen och med hänsyn tagen till de väljarkontakter som vi haft, valde vi att yrka på att den strukna att-satsen skulle antas. Våra motiv för detta är följande.
 • Människor som står i EHB bostadskö, måste känna att även de är viktiga för kommunen. De ska inte ställas mot flyktinggruppen, det har varken de eller flyktingarna önskat.
 • Det är viktigt för politiken att ha ett förtroende hos sina medborgare.
 • Det är viktigt att inte enbart EHB blir ansvarig för etableringen i kommunen.
 • Signalen till kommunens egen organisation blir att man måste arbeta med andra alternativ för nyanlända.
 • Andra alternativ är boende hos privata fastighetsägare, privata uthyrare, bostadsrätter eller modulhus.
Bostad är den enskilt viktigaste faktorn för att integrationen ska lyckas och det är en sanning som gäller oavsett orsaken till stöd från samhället. Vi moderater anser att kommunen måste ta ett mer aktivt ansvar när det gäller integrationen och all annat utanförskap. Vi måste få en organisation som är formad efter uppdraget och utmaningen, en kultur som sätter individen i centrum. Det måste finnas ett politiskt budskap som tydliggör vikten av att arbeta än mer intensivt med frågan. Det beslut som fattades igår är den enkla vägens beslut och leder inte till en samverkan med civilsamhället, som är en förutsättning för att möta framtida utmaningar när det gäller utanförskap.

Digital demokrati

gamingFör några veckor sedan visade SVT en dokumentär (My urban playground) om hur spelen Minecraft och cities: Skylines används för att involvera invånarna i olika stadsutvecklingsprojekt. UN-Habitat har tillsammans med Mojang (tillverkaren av Minecraft) startat ett 30-tal projekt över hela världen där de tillsammans med invånarna utformar hållbara stadsmiljöer med hjälp av Minecraft som verktyg för att beskriva och kommunicera.

Cities: Skylines används av Stockholms stad för att beskriva och designa den nya stadsdelen ”Norra Djurgården”. Flera andra kommuner använder Minecraft på liknande sätt.

Jag kan se många fördelar med att använda verktyg som Minecraft och Cities: Skylines i detta sammanhang.

 • De är utmärkta verktyg för att snabbt rita upp komplicerade miljöer och beskriva dem på ett sätt som är begripligt för mottagaren.
 • Vi har möjlighet att skapa intresse och involvera våra yngre invånare i samhällsutvecklingen. Det är trots allt de som kommer vara användare av det som planeras och byggs de närmaste decennierna.
 • Detta är ett bra sätt att involvera våra unga och visa att de har en viktig uppgift i det digitala samhället
 • Samhället har svårt att engagera ungdomar och barnföräldrar i samhällsutvecklingen. Här skapas en möjlighet att involvera dessa grupper i den demokratiska processen, och som i bästa fall är en inkörsport till ett vidare samhällsintresse.
 • Spelen vidareutvecklas och ger mer och mer stöd även för ingenjörer och stadsutvecklare inom olika förvaltningar, något som in slutändan kan leda både till bättre och snabbare hantering av ärenden.

Jag motionerade om detta i Enköpings kommunfullmäktige för 18 månader sedan. Ännu har jag inte fått någon återkoppling från de styrande. Man kan undra varför detta uppenbara är så svårt att genomföra i vår kommun? Några funderingar som jag har kring detta;

 • Är förståelsen så låg hos beslutsfattarna att de inte ser möjligheterna hos digitala verktyg som Minecraft och Cities: Skylines?
 • Är förståelsen så låg hos beslutsfattarna att de inte ser att vårt demokratiska samhälle behöver hitta nya sätt att nå invånarna, och att detta förmodligen är ett bra sätt.
 • De styrande slår sig för bröstet efter de medborgardialoger som genomförts kring utvecklingen av centrum, hamnen och stadshotellstomten. Verkligheten är ju att merparten av de som besökt dessa möten är politiker eller äldre. De grupper som förhoppningsvis bor i Enköping om 30-60 år, var finns deras synpunkter? Är det så illa att man egentligen inte vill ha deras synpunkter?

 

Cities; Skylines och Norra Djurgården 1

Cities; Skylines och Norra Djurgården 2

Cities; Skylines och Norra Djurgården 3